ประชาสัมพันธ์|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
3 คน
เข้าชมวันนี้
4 คน
เข้าชมเมื่อวาน
37 คน
เข้าชมเดือนนี้
295 คน
เข้าชมปีนี้
8670 คน
เข้าชมทั้งหมด
53544 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารการปกครอง
5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชน
7. ให้การสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชราและผู้พิการ
8. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตลอดจนมีการศึกษาที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้
2. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน
3. เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด ชุมชนในตำบลมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน
4. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือแก้ไข
7. ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และผู้พิการได้รับการสงเคราะห์
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top