ประชาสัมพันธ์|
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563(รอบ 6 เดือน) | แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
 


ร.ต. ชูเชิด ด่านอินถา
นายกองค์การบริหารส่วนต.สบปราบ
เมนูหลัก
   
สอบถามความพึงพอใจ
 

ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ?

มากที่สุด
ปานกลาง
ปรับปรุง

 
รวมลิงค์น่าสนใจ
 
  
 
 
 
นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
ชมขณะนี้
2 คน
เข้าชมวันนี้
2 คน
เข้าชมเมื่อวาน
37 คน
เข้าชมเดือนนี้
293 คน
เข้าชมปีนี้
8668 คน
เข้าชมทั้งหมด
53542 คน
     เริ่มนับ 22 กันยายน 2558
 
 
 
    นโยบายผู้บริหาร  

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ข้อที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1. จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

                 1.2. ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพื้นที่ต่างๆในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

                 1.3. ก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนที่เข้าไปการเกษตรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

                 2.1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี เยาวชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้บริหารจัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                 2.2. บริหารจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตรและการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น ขุดคลองน้ำส่งน้ำ, ทำท่อส่งน้ำ, ฝายกั้นน้ำ เป็นต้น

                 2.3. ส่งเสริมสนับสนุนสร้างตลาดเพื่อส่งเสริมประชาชนที่ทำเศรษฐกิจค้าขายให้มีความกว้างขวาง สะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม ในแต่ละชุมชน

                 2.4. จัดให้มีสวัสดิการทางสังคม ทางด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                 2.5. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน เช่น กลุ่ม อสม. อพปร. ตำรวจบ้าน เป็นต้น

ข้อที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                 3.1. สนับสนุนกิจกรรม การเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตตำบลให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                 3.2. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่น่าอยู่และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็กให้มีมิติต่างๆ อาทิเช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น

                 3.3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์, วันลอยกระทง, แห่เทียนเข้าพรรษา, วันผู้สูงอายุและประเพณีทำบุญของหมู่บ้าน

ข้อที่ 4 ด้านการกีฬานันทนาการและป้องกันภัยยาเสพติด

                 4.1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา และลานกีฬาในหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                 4.2. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม

                 4.3. สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

                 4.4. สนับสนุนและส่งเสริมให้หมู่บ้านมีกลุ่มออกกำลังกาย เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้สมบรูณ์แข็งแรง

                 4.5. สนองแนวนโยบายการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลโดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในการแก้ปัญหายาเสพติด

ข้อที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม

                 5.1. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลและชุมชนให้มีระบบจัดการบริการ การให้บริการ และระบบจัดเก็บขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

                 5.2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการปลูกป่าชุมชน โครงการปลูกหญ้าแฝกตามนโยบายของรัฐ

                 5.3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดสวนสาธารณะของชุมชนโครงการถนนสีเขียว เพื่อความสวยงามและพื้นที่ออกกำลังกายของประชาชน

ข้อที่ 6 ด้านการปฏิรูปการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

                 6.1. การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมาสู่แนวทางการปฏิบัติงานของ อบต.สบปราบของเรา โดยเฉพาะสมาชิก, เจ้าหน้าที่ ต้องเข้าใจ เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสอบถามความต้องการและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

                          6.2. ส่งเสริมและดำเนินงานจัดทำโครงการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโครงการนี้ทางสถาบันการแพทย์ได้ สนับสนุนให้ท้องถิ่นทำโครงการเข้าไปยังสถาบันการแพทย์

                   6.3. ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนและประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของตำบลและระดับอำเภอเพื่อนำเข้าสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา ในระดับท้องถิ่น

                   นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อหน้าประธานสภาและสมาชิกในวันนี้นั้น ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสอดคล้องความต้องการของประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวตำบลสบปราบทุกคำสัญญาคือภารกิจในการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การบริการโดยจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรวมพลังสร้างท้องถิ่นให้เข้มแข็งในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยจะถือปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ

                 

 

 

ขอขอบคุณครับ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

Tel:0-5434-4529 Website:www.sopprap.go.th
Copy Right 2015 www.sopprap.go.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

Back to Top