ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง