ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง