ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( ตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง